Co má dítě znát při vstupu do mateřské školy

18.09.2012 12:10

Co má dítě znát při vstupu do MŠ

 • Samostatně si obout boty
 • Poznat si svoje oblečení a ukládat na určené místo
 • Samostatně se oblékat a svlékat
 • Postupně se učit skládat svoje věci a udržovat ve svých věcech pořádek
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Samostatně se obsloužit, najíst se lžící, popřípadě příborem, pít ze skleničky
 • Zvládat základní hygienické návyky – umýt si ruce mýdlem, utřít se od ručníku, ovládat kohoutek v umývárně
 • Používat WC – včas dojít na WC, umět se samostatně utírat
 • Používat kapesník, samostatně se vysmrkat
 • Zvládnout chůzi po schodech
 • Dorozumět se s ostatními
 • Vědět, že ubližování je v MŠ nepřípustné 

Adaptaci dítěte na MŠ velmi ulehčuje partnerská spolupráce MŠ s rodinou. 

Co dítěti ulehčí adaptaci před vstupem do MŠ:

 • Dítě by nemělo být izolované od dětí – pravidelně chodit mezi děti
 • Zvykat dítě na hlídání cizí osoby
 • Upevňovat u dětí dovednosti a vést je k samostatnosti při sebeobsluze – nechat dítě samostatně oblékat a jíst (nekrmit)
 • Při všech činnostech nechat dítěti dostatek času a nespěchat
 • Ponechat dítěti dostatečný prostor pro hru a seberealizaci
 • Důsledně vést děti k úklidu hraček
 • Vymezit si čas pro čtení pohádek, vést děti k vnímání a porozumění čteného slova
 • Povídat si s dítětem o jeho zážitcích i problémech
 • Pravidelně dítě oceňovat
 • Vyvarovat se výhružkám
 • Nechat děti samostatně řešit problémy  

Doporučení pro rodiče dětí nastupujících do mateřské školy (dále MŠ)

 • Nástup dítěte do MŠ je vždy významnou událostí nejen pro dítě, ale i pro celou jeho rodinu. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou a obavami, jak bude dítě tento přechod z rodiny do kolektivu zvládat a zda se podaří tento významný moment překonat bez výrazné újmy na jeho psychice. Adaptace dítěte na prostředí MŠ je dlouhodobou záležitostí a záleží nejen na přístupu rodiny, ale i na profesním přístupu pedagogů.  Významným hlediskem pro úspěšnou adaptaci na MŠ je nejen věk dítěte a jeho zralost, ale i připravenost pro vstup do kolektivu dětí. K úspěšnému začlenění do skupiny vrstevníků musí dítěti pomoci rodina, ale i navázání partnerského vztahu mezi dítětem a učitelkou. Dítě se musí v MŠ cítit dobře a bezpečně. 

 Doporučení pro usnadnění vstupu dítěte do MŠ

 • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí
 • Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí
 • Přibalte dítěti do MŠ mazlíčka – hračku, kterou má dítě rádo a ke které má citové pouto, což mu vytvoří pocit bezpečí a usnadní adaptaci na nové prostředí
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do MŠ a ujistěte ho, že mu věříte, že nástup zvládne. Tím zvýšíte jeho sebedůvěru. Pokud má dítě do MŠ chodit rádo, musí k ní mít kladný vztah. MŠ proto dítěti nikdy nevyhrožujte. Vyhněte se výhružkám např. „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.“
 • Pokud bude dítě při nástupu do MŠ plakat, buďte přívětivý, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo nijak protahovat.
 • Plňte své sliby. Když řeknete dítěti, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti odměnu. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je v MŠ bez rodičů, ale i z toho, že selže a odměnu nedostane.
 • Mluvte s dítětem o MŠ, co se v MŠ dělá.
 • Udělejte si jasno, jak prožíváte nástup dítěte do MŠ vy. Děti dokáží velice citlivě vnímat rozpoložení rodičů a jejich úzkost. Pokud nejste přesvědčeni, že dítě do MŠ chcete opravdu dát, přehodnoťte nástup dítěte do MŠ.
 • Používejte stejné rituály – voďte dítě do MŠ a vyzvedávejte ve stejný čas. Podávejte dítěti přesné údaje o tom, kdy je vyzvedněte z MŠ ( po obědě, po spaní) – ne jen obecně (za chvíli, po práci atd.). Doma dodržujte pravidelný režim – vstavějte v určitou dobu, obědvejte ve stejnou dobu.

Co by se nemělo nikdy dělat:

 • Nenechat se obměkčit a být důslední – pokud rozhodněte, že dítě půjde do MŠ – nepolevovat.
 • Nestrašit dítě pobytem v MŠ
 • Nelhat o délce pobytu dítěte v MŠ – kdy ho vyzvedněte
 • Neopakujte dítěti stále, že má být hodné. 

Při nástupu dítěte do MŠ rodiče:

 • Doprovází a vyzvedávají své dítě včas (po zahájení a před ukončením provozní doby MŠ 6,30 – 15,00 hodin)
 • Nepřítomnost dítěte v MŠ omlouvají včas – osobně, telefonicky
 • Oblékají dítě přiměřeně podle počasí.
 • Nevodí dítě do MŠ nemocné (ohleduplnost vůči ostatním dětem). Každou změnu ve zdravotním stavu dítěte neprodleně hlásí učitelce.
 • Pravidelně sledují nástěnku. Sledují webové stránky MŠ.
 • Účastní se třídních schůzek, besídek a různých akcí pořádaných MŠ.
 • Spolupracují s MŠ při výchově a vzdělávání dětí, jsou dětem vzorem a příkladem, vedou je k uplatňování zdvořilostních návyků (zdravení, děkování atd.)

 

—————

Zpět