Školní řád mateřské školy pro školní rok 2014/2015

30.07.2014 20:51

Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace

 

 

 Školní řád mateřské školy

 školní rok 2014/2015

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace, 

na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě Vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydává Školní řád mateřské školy:

 

I. Úvod - cíle předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola dle nového školského zákona je druhem školy, které poskytuje předškolní vzdělávání.
 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a vytváří základy pro pokračování ve vzdělávání.
 • Naše mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu MŠ  Nedašov“, který byl vytvořen podle materiálu MŠMT ČR- Rámcový program pro předškolní vzdělávání, č.j. 32 405/2004-22.

II. Organizace předškolního vzdělávání

 • Mateřskou školu Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace, tvoří jedna třída s celodenním provozem.
 • K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, dále děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a zcela výjimečně děti mladší 3 let.
 • Kapacita třídy se naplňuje do počtu 24 dětí, zřizovatel školy může povolit výjimku o 4 děti na třídu.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s předškolním vzděláváním.
 • Po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví ředitel školy způsob a rozsah jeho stravování. Pokud je dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, mělo by se stravovat vždy.
 • Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje od 5.září 2012 jídelna školy. V areálu mateřské školy, která je od 1.9.2012 součástí budovy základní školy, je zřízena výdejna jídla podle požadavků hygieny. Jídlo je připravováno ve školní jídelně a je převáženo, podle požadavků zajištění  hygieny, do přípravny v prostorách mateřské školy, kde je vydáváno kuchařkou mateřské školy nebo kuchařkou školy.)

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • Celodenní provoz: 6.30 h -15.00 h
 • Příchod dětí:
 •   Děti se dle denního režimu mateřské školy přijímají k docházce od 6.30 h do 8.30 h.   Děti, které jsou přijaty k celodennímu   vzdělávání, mohou přicházet a odcházet, po předchozím oznámení, dle potřeby rodičů kdykoliv v průběhu provozní doby  školy a délka docházky jim není nijak omezena .
 •   Ohlášení nepřítomnosti dítěte:     Nepřítomnost dítěte nahlašují zákonní zástupci vždy do 7.30 h.
 • Dítě pro činnosti při předškolním vzdělávání potřebuje:

       pro pobyt venku: sportovní oblečení a obuv dle ročního období

       pro práci ve třídě mateřské školy: kalhoty, tričko, ponožky, přezůvky, pyžamo,

       je nutné, aby dítě mělo své věci označené, podepsané.

 • Režim stravování v mateřské škole:        
 •        Přesnídávka:       od   8.30 h  do    9.00 h
 •        Oběd:                  od 11.30 h  do  12.00 h
 •        Svačina:              od 14.00 h  do  14.15 h

        Samoobslužný systém.

 • Denní program je uspořádán podle režimu dne, který je přílohou školního řádu.

IV. Výchovně vzdělávací zaměření školy

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu , který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání schváleného MŠMT.

Cílem školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte. Škola je zaměřena na spolupráci s rodiči a ekologii.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Snažíme se pro děti a s dětmi vytvořit co nejpříjemnější prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a dobré nálady.

V. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Ředitel školy (po dohodě se zřizovatelem) stanovuje: místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (vyhlášením v místním rozhlase, písemným upozorněním umístěným na viditelném místě budovy školy, zveřejněním na internetových stránkách školy - každoročně v měsíci dubnu).
 • Ředitel školy rozhoduje: o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě stanovuje zkušební pobyt dítěte (ne delší 3 měsíců).
 • Z kapacitních důvodů jsou přednostně přijímány k předškolnímu vzdělávání děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, dále děti zaměstnaných rodičů, teprve potom děti ostatní.
 • Ředitel školy rozhoduje: o přijetí zdravotně postiženého dítěte na základě písemně předložených vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě        praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Ředitel školy rozhoduje: zda bude přijato k předškolnímu vzdělávání dítě i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacitní důvody mateřské školy.
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je na celý pobyt dítěte v mateřské škole.
 • Oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů    Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje  žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu  uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně  přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy na dobu alespoň 15 dnů.  

        Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 

 VI. Ukončení předškolního vzdělávání

 Ředitel školy po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání v těchto případech:

 • pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastňuje předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu na neinvestiční výdaje za předškolní vzdělávání nebo neuhradí úplatu za školní stravování

VII. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Je vypracována „Vnitřní směrnice školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků“(předcházení rizikům).
 • Je vypracována „Směrnice pro využívání zahrady mateřské školy“

Dohled nad dětmi je nepřetržitě vykonáván pedagogickými pracovnicemi mateřské školy:

 od doby:

 • kdy je pedagogické pracovnice převezmou od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby

do doby:

 • kdy je pedagogické pracovnice předají zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě
 • Upozornění pro zákonné zástupce:

      Mateřská škola má k vyzvedávání dětí z mateřské školy jinou osobou vyhotovený formulář.

 • Pokud se předškolní vzdělávání uskutečňuje mimo budovu mateřské školy, zabezpečují bezpečnost dětí při vyšším počtu než 20 - 2 pedagogické pracovnice, ve výjimečných případech dozor zajišťuje další zletilá osoba mateřské školy (domovnice, kuchařka).
 • Předškolní vzdělávání v mateřské škole je zaměřeno i na výchovu ke zdraví a ochranu a výchovu k prevenci sociálně patologických jevů, dále na výchovu proti projevům šikanování, diskriminace, nepřátelství, násilí, rasismu, na ochranu člověka za mimořádných událostí, atd.
 • Z hygienických důvodů platí pro rodiče zákaz vstupu do prostor mateřské školy kromě prostor určených k převlékání dětí. Výjimkou jsou pro veřejnost určené akce ve vyhrazených prostorách nebo sjednaná konzultace s učitelkami. ( Hygienické požadavky na prostory a provoz mateřských škol určuje vyhláška č.410/2005 Sb.)

VIII. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

IX. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí mateřské školy

Každé dítě, které bylo přijato k docházce do mateřské školy má právo:

 • na předškolní vzdělávání
 • na stravování dle denního režimu mateřské školy
 • na informace vyplývající z výchovné a vzdělávací práce předškolního vzdělávání
 • na odpočinek daný denním režimem mateřské školy
 • na ochranu informací, týkající se jeho osobnosti
 • na bezpečnost a ochranu zdraví při pobytu a veškerých činnostech v mateřské škole
 • na čisté a hygienicky nezávadné prostředí  mateřské školy
 • na poskytnutí základních hygienických potřeb

má povinnost:

 • udržovat své pracovní místo v čistotě a pořádku
 • šetrně zacházet s majetkem mateřské školy

 

Zákonní zástupci dětí mají právo:

 • na informace o výchově a předškolním vzdělávání svých dětí (prostřednictvím třídních schůzek, dohodnutými konzultačními hodinami, atd.)
 • na informace týkající se změn provozu, úplaty za stravování, úplaty na úhradu za vzdělávání a školské služby, atd.

mají povinnost:

 • předávat a vyzvedávat své děti dle platných dohodnutých pravidel
 • hlásit neprodleně veškeré údaje o nemoci a o změně zdravotního stavu jejich dítěte, protože to může mít vliv na jeho zdraví a veškeré činnosti při předškolním vzdělávání
 • posílat dítě do mateřské školy pouze v dobrém zdravotním stavu, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, mají pedagogické pracovnice právo, děti s nachlazením nebo jinými infekčními onemocněními do mateřské školy nepřijmout
 • dle platných pravidel hradit úplatu za vzdělávání a školské služby vždy  do 15. dne v měsíci

X. Zacházení s majetkem mateřské školy

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání:

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole:

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

XI. Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

XII. Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 

XIII. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ

XIV.Závěrečné ustanovení

Školní řád Mateřské školy Nedašov je zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy:

-§ 30 Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)

-vyhláška č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání

- zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

-vyhláška č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování

-zákon č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře

 

XV. Platnost školního řádu mateřské školy:

Bude projednáno a schváleno pedagogickou radou dne      2014

Školní řád mateřské školy je v platnosti od 1. září 2014 a nahrazuje předcházející ze dne 2. září 2013.

 

 

 

 

V Nedašově 1. září 2014

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

Zpět

—————

Zpět