Nahlášení školního úrazu

Nahlášení školního úrazu
Nahlášení školního úrazuŠkolní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí.
Pokud se během výuky nebo v přímé souvislosti s ní žák zraní, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit vyučujícímu (třídnímu učiteli nebo komukoli z pedagogických pracovníků). Při dodatečném oznámení (ohlášení úrazu následující den) nebo pokud dojde k úrazu v souvislosti s hrubým porušením školního řádu, nelze uplatnit nárok na odškodnění.
 
Podle druhu úrazu poskytne škola zraněnému adekvátní první pomoc popř. zajistí jeho doprovod do zdravotnického zařízení a o události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.
 
Škola zaznamená do knihy úrazů všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví
 
Zákonný zástupce žáka může požadovat po škole náhradu škody, v tom případě se obraťte na zástupkyni ředitelky školy.
Školní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. 
Pokud se během výuky nebo v přímé souvislosti s ní žák zraní, žák musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit vyučujícímu (třídnímu učiteli nebo komukoli z pedagogických pracovníků). Při dodatečném oznámení (ohlášení úrazu následující den) nebo pokud dojde k úrazu v souvislosti s hrubým porušením školního řádu, nelze uplatnit nárok na odškodnění.  Na pozdější ohlášení druhý den nebo dokonce až po víkendu,  nemůže být brán zřetel. 
 
Podle druhu úrazu poskytne škola zraněnému adekvátní první pomoc popř. zajistí jeho doprovod do zdravotnického  a o události a provedených opatřeních informuje  zákonného zástupce žáka.
 
Škola zaznamená do knihy úrazů všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to bez zbytečného odkladu, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
 
Zákonný zástupce předloží škole neprodleně doklad od lékaře se záznamem průběhu ošetření.
 
Zákonný zástupce žáka může požadovat po škole náhradu škody.  Úraz pak odškodní prostřednictvím své pojišťovny. 
 
Mgr. Milan Mužík, ředitel školy