Přípravná třída

Přípravná třída

Pro školní rok 2022/2023 uvažujeme o otevření  přípravné  třídy

 

 Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení pro přípravnou třídu.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádím shrnutí, co byste měli vědět:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Přípravná třída by byla umístěna v budově ZŠ Nedašov v patře vedle 1.A třídy, tedy ve škole.  Děti v přípravné třídě samozřejmě mohou využívat zahradu MŠ
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Přípravnou třídu nelze opakovat.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Výuka a hrací doba trvá pravidelně od 7.35 – 11.15  hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu do 15 hodin.
 • Oběd i dopolední svačinka jsou připraveny ve školní jídelně, hradí ji rodiče stejně jako v mateřské škole.
 • Náplň dne

  • rozumová výchova (rozvoj mluvení a zručnosti, matematické představy, výtvarná a hudební výchova)
  • relaxace, hry, poslech pohádek
  • vycházky, pohybové aktivity
  • upevňování hygienických návyků a stolování během svačin ve školní jidelně

Pokud potřebujete více informací, volejte mi na  608373790, Mgr. Milan Mužík, ředitel školy, nebo se dostavte osobně k projednání