Sleva pro žáky na dopravu

Sleva pro žáky na dopravu

 

Dne 1. 9. 2018 začíná platit nový systém slev ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě. K tomuto datu se ruší všechny doposud platné slevy pro žáky a studenty ve věku 6 – 26 let a zavádí se nový systém slev. Jeho součástí jsou také nově poskytované slevy pro seniory starší 65 let.

Nárok na slevu a jeho prokázání

Za zlevněné jízdné maximálně ve výši 25 % plného jízdného se přepravují:

1. Cestující od 6 let do 18 let. 

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. 

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (s výjimkou potvrzení školy, které se od 1. 9. 2018 pro tuto kategorii cestujících nevyžaduje), nebo studentským průkazem ISIC.

2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název a potvrzení školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.