Čím je určena?

Zákon č.561/2004 Sb. (Školská rada § 168)

(1) Školská rada

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • h) projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy.
 • (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

  (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

  (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.