Volební řád

 

Volební řád Školské rady Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace


Úvodní ustanovení

 

1. Školská rada Základní školy Nedašov, má 6 členů, kteří jsou jmenováni a voleni:

 • třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel – Obec Nedašov
 • třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci nezletilých žáků,
 • třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy.
 • 2. Školská rada je zvolena, pokud budou v souladu s tímto volebním řádem zvoleni

 • 2 členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků,
 • 2 členové volení pedagogickými pracovníky školy.
 • Zřizovatel doplňuje jmenováním počet členů rady o své zástupce na celkový počet 6 členů.

  3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.

  4. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

  5. Funkční období členů školské rady je tříleté.

  II.
  Příprava a zajištění průběhu voleb

  1. Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajistí ředitel školy v souladu s tímto volebním řádem.

  2. Ředitel školy stanoví tříčlenný přípravný výbor. Jeho členy mohou být pedagogičtí pracovníci školy i zákonní zástupci nezletilých žáků.

  3. Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a k volbám svolá oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků (dále jen zákonní zástupci) a pedagogické pracovníky školy formou oznámení, které se zveřejní ve škole nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje základní informace o volbách do školské rady , datum a místo konání voleb.

  4. Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci přípravnému výboru formou informativního anketního lístku, který přípravný výbor rozešle prostřednictvím jednotlivých žáků školy, popř. jiným vhodným způsobem, který určí přípravný výbor. Informativní anketní lístek je nezbytné vrátit podepsaný zákonným zástupcem zpět do školy.

  5. Kandidáty na členství ve školské radě za pedagogické pracovníky navrhují pedagogičtí pracovníci školy přípravnému výboru. Pedagogičtí pracovníci volí své zástupce do školské rady v souladu s tímto volebním řádem a ve vyhlášeném termínu voleb, jako zákonní zástupci nezletilých žáků.

  6. Všichni kandidáti budou osloveni přípravným výborem voleb, aby se písemně vyjádřili, zda s kandidaturou souhlasí.

  7. Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, sestavuje seznam kandidátů, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

  III.
  Způsob hlasování

  1. Členy školské rady volí oprávnění voliči ve vyhlášeném termínu voleb tajným hlasováním, a to takto:

 • každý oprávněný volič (zák. zástupce - pedagogický pracovník) obdrží svůj hlasovací lístek s abecedním seznamem navržených kandidátů,
 • každý oprávněný volič (zák. zástupce – pedagogický pracovník) může zaškrtnout maximálně tři své kandidáty,
 • při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný
 • 2. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

  3. Zvolenými členy školské rady se stávají kandidáti s největším počtem získaných hlasů.

  4. Zápis o volbách do školské rady vyhotoví přípravný výbor ve dvou vyhotoveních a po jednom paré předá zřizovateli a řediteli školy ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne konání voleb.

  5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy (§ 167 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.).

  6. Doplňující volby na uvolněná místa členů školské rady organizuje ředitel školy obdobně jako volby řádné v souladu s tímto volebním řádem.
  ............................
  František Švach , starosta obce

  ............................