GDPR-ochrana osobních údajů

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

 

V souladu s Článkem 13 Obecného Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, Základní škola a Mateřská škola Nedašov poskytuje informace ohledně zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace, IČ: 70942846, se sídlem Nedašov 294, 763 32 Nedašov, email: info@zsnedasov.cz, tel: +420 577 335 417.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bronislav Tkadlec, email: bronislav.tkadlec@seznam.cz, tel: +420 724 968 677.

Účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména pro tyto účely:

 • Přijímání do 1.ročníku základní školy a do předškolního vzdělávání
 • Zajištění základního vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Poskytování poradenských služeb ve škole
 • Zajištění školního stravování
 • Evidence čtenářů školní knihovny
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace ZŠ a MŠ Nedašov
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví ZŠ a MŠ Nedašov
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Smlouvy a objednávky služeb

Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při zpracování osobních údajů u ZŠ a MŠ Nedašov nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje ukládány

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv se obrátit na správce osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Informovaný souhlas pro rodiče a zákonné zástupce žáků ZŠ zde 

Informovaný souhlas pro rodiče a zákonné zástupce dětí MŠ zde