Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"Učíme se učit z přírody" a Školní vzdělávací program pro základní školy"Učíme se učit z přírody"č.j.2015-01

        

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR a zakotvenými v zákoně č.56 / Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou utvářeny ve dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy ( déle jen ŠVP .) Národní program vzdělávání , rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. ŠVP ZV se stává povinným dokumentem, který je stanoven školským zákonem.Jeho tvorba dává možnost svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání dané škole.Dává především příležitost k propojení úsilí a zkušenosti jednotlivých učitelů. Zahájení výuky podle ŠVP je povinné od školního roku 2007/2008. Podmínkou je zpracovaný ŠVP pro všechny ročníky dané školy a zahájení výuky postupně od 1. a 6. ročníku.

Každoročně je program hodnocen a na základě autoevaluace  je ŠVP doplňován dodatky, které jsou projednány jak na pedagogické radě, tak na školské radě.

K 1.9.2015 byl vydán  Školní vzdělávací program:"Učíme se učit z přírody"č.j.2015-01 podle kterého se vzdělávají žáci 2. až 9.ročníku.

K 1. 9. 2020 byl vydán nový Školní vzdělávací program "Učíme se učit z přírody" podle kterého se vzdělávají žáci 1.-2. a 6.-7. ročníku.

CELÝ DOKUMENT JE K NAHLÉDNUTÍ NA NÁSTĚNCE U VCHODU ŠKOLY.

 

Charakteristika ŠVP

Kam směřujeme a co chceme :

Naše škola si klade důraz na propojenost a působnost všeho, co nás obklopuje a má přímý i nepřímý vliv na naše jednání, chování, utváření životních postojů a názorů. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní individuální potřeby, umožňuje profesionální přístup ze strany pedagogických pracovníků. Má vytvořit zázemí, které rozvíjí samotné myšlení žáka, má jej vybavit vším potřebným pro plnohodnotný a radostný život v souladu se vším, co jej ovlivňuje.

Motto :
„Příroda cokoliv říká, je moudré .“


Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do konkrétních podmínek školy. Oba dokumenty tvoří prakticky nedílný celek. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy, vznikal během školního roku 2005/2006 a 2006/2007. Neznamená to, že je to navždy neměnný dokument. Naopak, předpokládá se, že se bude postupně doplňovat, upravovat, vylepšovat. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový- vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. Škola by měla být zajímavá. Náš vzdělávací program nese název „ Učíme se učit z přírody.“ Jasně si uvědomujeme, že z přírody se dá naučit mnohému, je zdrojem poznání a není ovlivnitelná. Cokoliv říká, je moudré. Je nekonečnou studnicí poznání.


Zaměření školy :

Ekologie
Ta je nedílnou součástí našeho života a odráží se ve všech výchovných aktivitách, které se podílí na výchově a vzdělávání naší mladé generace. K zaměření nás vedla skutečnost, že se naše škola nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, dlouhodobě spolupracuje s ekologickou organizací Kosenka ve Valašských Kloboukách a v naší lokalitě se nachází chráněná přírodní místa, která nám skýtají množství možností, jak propojit samotnou výuku žáků s přírodou. Vždyť všechno souvisí se vším a právě příroda nám všem může být dobrou učitelkou, i když nám někdy ukáže i svou odvrácenou tvář. V přírodě mohou žáci nacházet spoustu zajímavého a užitečného pro jejich další život.
- chceme zařazovat prvky ekologické výchovy do jednotlivých vzdělávacích oblastí
- zajistit na škole integrovaný přístup k dané problematice
- využívat celoškolních a celotřídních aktivit pro ekologickou výchovu
- vytvořit potřebné návyky pro celoživotní vzdělávání - chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v jejich dalším životě ( méně encyklopedických poznatků, více činností učení se zaměřením na praxi )
- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění výpočetní techniky do všech předmětů, využívat počítače a počítačové programy i pro žáky 1. stupně
- zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je projektové a skupinové vyučování, týmová práce
- vést žáky k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
- chceme stejnou péči věnovat všem žákům s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám
- budeme se snažit vytvářet ve škole příznivé klima, hezké okamžiky při školních výletech, kulturních akcích, akcích žáků naší školy – Vánoční malování, vánoční radování, Dne dětí, Dne Země apod.
- vybavit žáky klíčovými kompetencemi k učení, řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními
- učit je čerpat sílu a poznání z přírody a všeho krásného, co je obklopuje
- umět řešit i přijmout následky porušení daných pravidel ve vztahu jak k sobě, tak k ostatním
- využívat k formování osobnosti žáka jak odbornost oborů , tak všech průřezových témat ( ta prolínají všemi vzdělávacími obory , projekty školy )

Dále se budeme snažit :

1) Vytvářet příjemné a pohodové prostředí

- velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra
- od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní tradice a rituály, symboly, až po pocit bezpečí a jistoty
- říká se, že škola je přípravou na život, není tomu tak zcela přesně, škola je už život sám, i když specificky, ale zvláštní je přece každé prostředí
- proto by se ve škole mělo dít co nejméně „jako“, ale co nejvíce „skutečně“ a „opravdu „ se vší vážností "

2) Zdravě učit - zapojení žáků do procesu učení

- možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vtahovat žáka do spoluúčasti na učení )
- nenechat žáka pouze pasivně přijímat informace, ale aktivně se podílet na jejich na jejich přijímání - své vědomosti, dovednosti předávat i mladším spolužákům - pro své spolužáky připravovat aktivity - důležitým prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc

3) Vychovávat žáka jako osobnost

- celková koncepce vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi
- občanská gramotnost ( měla by přispět k výchově budoucího dobrého občana )

4) Vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi

- informační gramotnost ( neznamená jen práci s počítačem, ale i výcvik ve zvládnutí informační záplavy - informace umět získat, hledat, třídit a použít )

5) Mít za partnery nejenom žáky, ale také rodiče

- nejaktivnějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče - snažit se je zapojit do života školy - aktivně se zapojit do akcí pořádaných školou

6) Rozvíjet samosprávnou demokracii ( třídnické hodiny, komunitní kruhy, mezitřídní

projekty – organizace akcí staršími spolužáky pro mladší, multikulturní výchova – návštěva Dětského domova ve Smolině )

7) Mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá

( spolupráce pedagogů s preventistou školy, spolupráce s rodiči, vedení školy s třídními učiteli, široká nabídka programů pro volný čas- ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Brumově-Bylnici, využívání nabídky akcí pro žáky pořádaných Zdravotním centrem ve Zlíně a další aktivity spojené s touto problematikou )

8) Komunikovat s veřejností

( zejména s rodičovskou – pravidelné konzultace, třídní schůzky, zpravodaj školy, webová stránka školy a další materiály, zapojení do meziškolních soutěží, olympiád, účast ve sportovní akci Valašská liga, kde se žáci již několik let umísťují na předních místech ) - ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi - zvláště s Domem dětí a mládeže v Brumově-Bylnici ( nabídka kroužků, předtaneční kurzy pro žáky 9.ročníku )

9) Vytvářet podmínky pro další vzdělávání

( využívat nabídek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, účast na seminářích a akcích nabízených DVPP )

Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělávání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině. Budeme se snažit dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za své nedostatky.

 

 

 

Školní vzdělávací program základního vzdělávání

„Učíme se učit z přírody“ č.j.2007-01 a č.j.2015-01

OBSAH

  1. Identifikační údaje

 

   2 Charakteristika školy a ŠVP

      2.1.Charakteristika školy

      2.2.Charakteristika ŠVP

      2.2.1.Výchovně vzdělávací strategie

      2.2.2.Začleněnín průřezových témat

         

  3. Učební plány

       3.1. Celkový

       3.2.Ročníkový

4.Učební osnovy

  1. Jazyk a jazyková komunikace

4.1.1.Český jazyk a literatura

4.1.2.Anglický jazyk

4.1.3.Německý jazyk

4.2. Matematika a její aplikace

4.2.1. Matematika

4.3.Informační a komunikační technologie

4.3.1.Základy práce s počítačem

4.3.2.Informační a komunikační technologie

4.4.Člověk a jeho svět

4.4.1.Prvouka

4.4.2Vlastivěda

4.4.3.Přírodověda

4.5.Člověk a společnost

4.5.1.Dějepis

4.5.2.Výchova k občanství

4.6.Člověk a příroda

4.6.1.Fyzika

4.6.2.Chemie

4.6.3.Zeměpis

4.6.4.Přírodopis

4.7.Umění a kultura

4.7.1.Hudební výchova

4.7.2.Výtvarná výchova

4.8.Člověk a zdraví

4.8.1.Výchova ke zdraví4.8.2.Tělesná výchova

4.9.Člověk a svět práce

4.9.1.Praktické činnosti

4.9.2.Člověk a svět práce

4.10.Dopľňující vzdělávací obory

4.10.1.Seminář z fyziky

4.10.2.Seminář ze zeměpisu

4.10.3.Ekologická výchova

4.10.4.Seminář z ICT

 

5.Školní projekty

5.1.Vánoční malování, vánoční radování

5.2.Zdravé zuby

5.3.Den Země

5.4.Proměny regionu

5.5.Klíče k poznání

5.6.Den dětí

5.7.Branný den

5.8.Ovoce do škol

 

6.Hodnocení žáků a evaluace školy