Školní družina

PROVOZNÍ DOBA:

Ranní družina: pondělí – pátek: 6:45 – 7:30

Odpolední družina: pondělí – pátek: 11:15 –15:00

Vychovatelky: Dagmar Matúšů

                           Bc. Věra Kolínková


Charakteristika ŠD

Školní družina je součástí základní školy, nachází se spolu se školní jídelnou a jinými pracovnami v pavilonu C.v současné době jsou dvě oddělení. Pro svou činnost využívá místnosti, kde je dostatek prostoru jak pro odpočinkovou činnost, tak i díky variabilitě nábytku pro pohybové aktivity. Jedna místnost školní družiny je mimo jiné vybavena jedním počítačem a audiovizuální technikou. Činnost a program ŠD je odvozen od věkové struktury dětí, které ji navštěvují. K pohybovým aktivitám jsou využívány tělocvičny a přilehlé školní hřiště. Stravování a pitný režim je zajištěn školní jídelnou.

Personální a organizační podmínky

Práci ve školní družině vedou dvě vychovatelky, které májí na starosti maximálně 30 přihlášených žáků na oddělení. Žáci se mohou do družiny přihlašovat na základě písemné přihlášky, přednostně jsou brány děti z nižších ročníků 1.stupně. Po skončení vyučování vychovatelka přebírá děti u šaten a odvádí je do jídelny a školní družiny.Ve 12 hodin nastupuje druhá vychovatelka. Odchod žáků ze škol ní družiny je uskutečňován na základě záznamů o docházce a odchodech v třídní knize. Jiný způsob odchodu je realizován pouze na základě písemné omluvenky, eventuelně po telefonické domluvě. Nově je pro omlouvání dětí ze školní družiny zaveden omluvný list.

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 200 Kč za každé pololetí školního roku . Směrnice je součástí řádu školy. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka s touto směrnicí i s Vnitřním řádem školní družiny seznámeni.

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny

Příprava na oběd - prohlubování hygienických návyků, použití WC, kapesníku, zásady správného stolování Odpočinková činnost - klidnější hry, četba, poslech, stolní hry, omalovánky, vystřihovánky, stavebnice Vycházky - příroda, sport, sběr a následné využití přírodnin, dopravní výchova, ekologická výchova, sebeobsluha Sportovní činnost – pohybové hry a soutěže, využití drobného náčiní, dodržování bezpečnosti a pravidel Pracovní činnost - práce s papírem (trhání, mačkání, stříhání, lepení), s textilem, s přírodními i umělými materiály Estetická činnost - dodržování pořádku ve školní družině, úklid skříní s hračkami, Rekreační činnost - individuální dle zájmů dětí

Aktivity školní družiny

                   

 

Po celý školní rok se budeme zabývat celoroční hrou pod názvem:

"JARO, LÉTO,PODZIM, ZIMA. CELÝ ROK JE PRIMA".

Cíle:

Děti by si měly po celý čas ,který bude věnován tomuto tématu,prohlubovat své

znalosti v oblasti přírody a všech jejich součástí.Pomocí cíleně zaměřených her se

naučí poznávat své sousedy z živočišné říše,na naučných výpravách si vštípí

jednoduché zásady využití běžně se vyskytujících rostlin,bylinek apod.Praktickou

stránku pak doplňuje spolupráce s Mysliveckým sdružením.Indiánské tématice

věnujeme část programu každý měsíc.

 

Každý měsíc je věnován jinému tématu:

Podzimní výprava za zelenými obry

Bramboriáda,strašidelný týden

S“Podzimníčky“ u čaje a svíčky

Za vánočním stromkem-zimní výprava

Sníh,led,mráz,ledový týden

Letem ptačím světem

Beruška a spol.

Výprava za “Razítky“ s tlapkami,prsty a kopýtky

Kytky a sosáci,barevný měsíc

Za sluneční květinou