ŠVP PV "Strom poznání"

24.04.2013 08:45

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŠVP PV je zpracován v souladu s RVP PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strom poznání“

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu od 1.9.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace

 

 

Název:                        Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace

Adresa:                      Nedašov 294

Zřizovatel školy:       obec Nedašov

Ředitel:                      Mgr. Milan Mužík

Telefon: ZŠ:              577 335 334

                                  577 335 417

                                  577 310 496

 MŠ :                         739 969 593

Školní jídelna:         739 969 593

 IČO:                         70942846

 E-mail:                     zsnedasov@seznam.cz

             

 Internetové stránky: www.zsnedasov.cz

 Kapacita:                24 dětí      

 

 

Platnost dokumentu od 1.9.2012

 

 

 

 

Kontaktní osoba :    Mgr. Ludmila Souralová, zástupkyně ředitele 

Počet tříd  - 1

Kapacita - 24

Personální obsazení : Učitelky: Karla Mynářová,   Libuše Ovesná

 

 

 

      

 

 

 

Školní vzdělávací program zpracovala zástupkyně ředitele školy na základě konzultací s  učitelkami MŠ. Při tvorbě ŠVP PV jsem vycházela z poznatků

a zkušeností získaných v průběhu uplynulých let.

 

 

 

 

 

 

Zpracován:  Červen-srpen 2012

 

Projednán na pedagogické poradě dne: 28. 6. 2012

 

 

 

 

 1. Mateřská škola – charakteristika

 

 

       II. Podmínky předškolního vzdělávání

 

       II.1.  Věcné podmínky

       II.2. Životospráva

       II.3. Psychosociální podmínky

       II.4. Organizace

       II.5. Řízení mateřské školy

       II.6. Personální a pedagogické zajištění

       II.7. Spoluúčast rodičů

 

 

       III. Organizace vzdělávání

 

 

IV. Charakteristika ŠVP PV

IV.1. Cíl ŠVP PV 

IV.2. Dlouhodobé koncepční záměry

 

 

V. Obsah ŠVP PV

V.1. Věcné okruhy učení

V.2. Integrované bloky ŠVP PV 

 

 

VI. Evaluace v MŠ

       VI.1 Vnitřní podmínky pro předškolní vzdělávání

       VI.2 Průběh vzdělávání

       VI.3 Spolupráce s rodiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto :

 

 

 

 

 


Naše děti mají ručičky - a ty musejí stále něco dělat.
Naše děti mají nožičky - a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.
A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“

 

                                                                                                          Karel Čapek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Mateřská škola – charakteristika

 

 

Mateřská škola bude  od 5.9.2012 součástí budovy mateřské školy. Vznikla přestavbou tříd I.A a II.B a přiléhajících prostor.

Je to jednotřídní mateřská škola s kapacitou 24 dětí.,  V letošním školním  roce, tak jako v předchozích, byla udělena zřizovatelem  výjimka z počtu dětí na 28.

Vyučují zde dvě učitelky , pracuje zde jedna domovnice .

Je zde herna, ložnice, šatna, sociální zařízení a přilehlé prostory. Je zde pouze výdejna jídla, vaří se ve školní kuchyni.

K mateřské škole přináleží zahrada, která bude dobudována na jaře 2013.

 

 

II. Podmínky předškolního vzdělávání

Základní podmínky předškolního vzdělávání jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami- Školský zákon, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška o předškolním vzdělávání, vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, vyhláška o poskytování preventivních a poradenských služeb ve školství a typech školských poradenských zařízení, vyhláška o školním stravování, vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízení, vyhláška o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací činnosti a pedagogicko - psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, vyhláška o organizaci školního roku, popř. další související předpisy.

 

II. 1. Věcné (materiální) podmínky

 

MŠ je umístěna v budově základní školy. Její využití je maximální. Kapacita je naplněna, tento školní  rok muselo být odmítnuto ještě dalších 5 zájemců.

Budova je nízkopodlažní, prostorná, dobře vybavená pro pobyt dětí. Má dva vchody, jeden pro děti a rodiče, jeden pro personál – z budovy školy, pro přivážení jídla .

Do mateřské školy je bezbariérový přístup.

Přilehlá zahrada je prozatím vybavena jedním pískovištěm, skluzavkou, skákadly, horolezeckou stěnou. Na jaře se začne s dovybavením zahrady.

 Součástí školy je pouze výdejna jídla, vaří se ve školní kuchyni. Strava pro děti je pestrá, jsou dodržovány zásady zdravé výživy. Je dodržován pitný režim.

Materiální vybavení MŠ je vyhovující, hračky jsou převážně  nové, jsou průběžně doplňovány a obměňovány dle požadavků učitelek, máme velké množství společenských her a konstruktivních stavebnic.

Pomůcky i hračky jsou plně využívány dětmi i pedagogy. Jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň je dokázaly uložit.

Ve třídě je PC s odpovídajícími programy pro děti předškolního věku , Klubíčko, Omalovánky, Puzzle, apod.). Průběžně jsou doplňovány didaktické pomůcky pro činnosti s ekologickou tématikou – lupa, puzzle, obrázky, ap., pomůcky na rozvíjení poznání dětí.

 

Pro tělovýchovné činnosti mohou děti s učitelkami využívat tělocvičny školy Po dobudování školní zahrady bychom rády k tělovýchovných chvilkám využívali zahradu .Děti mohou navštěvovat relaxační místnost školy, také hudebnu, která je velmi dobře vybavena.Všichni zaměstnanci zodpovídají za správné zacházení s majetkem školy, s hračkami a pomůckami – případné poškození hlásí zástupkyni ředitele školy, která zajistí opravu.

 

 

II. 2. Životospráva

 

      - na základě zkušeností z předcházejících let je sestaven jídelníček, ve kterém je  

        dětem  poskytována  plnohodnotná a vyvážená strava – ovoce, zelenina, mléčné

        výrobky, luštěniny,  různé druhy   ryb  a drůbeže

- je zachována vhodná skladba jídelníčku,dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin – uč. dbají na to,aby děti dodržovaly pitný režim – v každé třídě je stolek, kde děti mají svůj hrneček a kdykoliv si mohou nalít připravený nápoj

 • mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly

  ( maximálně  3  hodiny)

 • je nepřípustné násilně nutit děti do jídla
 • na základě výsledků analýzy je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci ( např. příchod dětí do MŠ dle možností rodičů – děti schází velmi často mezi 8-9 hodinou, neplánované události v MŠ, apod. )
 • děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je na základě předcházejících zkušeností přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší-např. náhradní činnosti před prostranstvím třídy , ale i v interiéru školy, uč. zařazují v průběhu činností chvilky se zdravotními cviky – dbají na správné provedení cviků
 • pohybové aktivity nejsou nikdy zařazovány po jídle
 • v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, všechny děti jdou po obědě na lůžko minimálně na 30 minut
 • dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidný program namísto odpočinku na lůžku, donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné
 • pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují

   dětem přirozený vzor

- formou činnostního učení seznamují děti s poznatky o těle, zdraví a nemoci, hygieně, výživě,

  osobní svobodě a hodnotách, bezpečné komunikaci, absenci úrazů, významu fyzických aktivit,…

- pedagog. trvalým každodenním vedením upevňují hygienické návyky dětí, včetně

  čištění zubů,

  respektují fyziologické potřeby (WC, pohyb, odpočinek, únavová křivka, být sám,

  neúčast)

 

 

 

 

 

 

II. 3. Psychosociální podmínky

 

 • z výsledků analýz, hodnocení a dotazníků jsme vytvořili takové podmínky, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně
 • nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci,

 v MŠ probíhá „zvykací“ program, na kterém se vždy indiv. domluví tř. učitelky

 a rodiče dítěte

 • pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují

   na ně  a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě,

   navozují situace pohody, klidu a relaxace

 • děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem
 • všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani

   znevýhodňováno

 • jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné, případné zjištěné projevy jsou ihned řešeny
 • volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití
 • dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády
 • pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi
 • je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy

 o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí

 • je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí

 a samostatným rozhodováním dítěte

 • vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života – je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, dítěti užitečná a prakticky využitelná
 • pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků, hodnocení je vždy popisné, povzbuzující, konkrétní
 • ve třídě jsou vždy na začátku školního  roku stanovena jasná pravidla (maximálně 7), s kterými jsou děti seznámeny, rozumí jim, pravidla průběžně společně vyhodnotí a posoudí, proč jsou dodržována, proč ne
 • ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora
 • dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky)
 • pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje

  prosociálním směrem

  (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí), podporuje spolupráci mezi dětmi, vybírá vědomě hry spojovací – ne vyřazovací

 • jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro integraci zdravotně postižených dětí – pomůcky, bezbariérový pohyb v prostorách školy
 •  

Příznivou atmosféru vytváříme kvalitou estetického prostředí a citlivým, vnímavým přístupem dospělých k dětem. V atmosféře rovnosti, optimismu, důvěry, porozumění a spolupráce se děti cítí příjemně, jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem.

 

 

II. 4. Organizace

 

Organizace a provoz MŠ vychází z předcházejících zkušeností a z požadavků rodičů.

Provoz školy je od 6.30 hod. – 15.00 hod.

Otevírání MŠ zajistí učitelka ranní směny  v 6.30 hod., budovu uzamyká domovnice

v 15.00 hod.

 

Uspořádání dne v MŠ

Uspořádání dne bylo vytvořeno ze zkušeností z předcházejících let, vyhovuje nám

 i dětem.

 

Spontánní činnosti, řízené činnosti,                do      9.30  -   9.45

Tělovýchovná  chvilka, svačina

( scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení ve skupinkách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení – popř. relaxační cvičení, jóga, apod., svačina )

 

Pobyt venku, hygiena                                              9:45 - 11.30      

 

Oběd, hygiena, odpočinek,                                               

náhradní aktivity pro děti, které nespí                    11:30 - 14:00

 

Svačina, hry a zábavné činnosti                              do  15:00         

(hygiena, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

 

 

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení tříd, z evaluace a hodnocení:

 

 • denní řád je dostatečně pružný, pedagog. reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby - reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a motivace
 • pedagog. vytváří podmínky pro skupinové, individuální i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, pedagog. dbají na vyváženost spontánních a řízených činností a aktivit
 • pedagogové poskytují dětem  - i těm co přichází do MŠ později nebo naopak odchází brzo, dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
 • děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování
 • do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní

  pohybové aktivity

 • jsou dodržovány intervaly mezi jídly-maximálně 3 hodiny, potraviny si děti odebírají samy ze stolku, mají možnost volby množství i druhu potravin
 • nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci
 • děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem, poměr spontánních a řízených činností je vyvážen
 • je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku, neúčastnit se společných činností, soukromí při osobní hygieně
 • plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí
 • jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky
 • nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě

 

 

II. 5. Řízení mateřské školy

 

 • zástupkyně ředitele školy
 • povinnosti, pravomoci ,úkoly a odpovědnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny – viz. Pracovní náplně

- jsou vypracovány jasné, přehledně strukturované plány (např. plán porad, kontrol, hospitací, sebevzdělávání, apod.), všechny pracovnice jsou seznámeny s obsahem plánů vždy na zahajovací poradě, plány kontrol, hospitací a porad jsou vyvěšeny na informační tabuli pro zaměstnance školy, ŠVP PV a TVP PV je vyvěšeny v šatně

- škola má vytvořen funkční informační systém – průběžné informace a oběžníky –  ostatní informace jsou předávány, diskutovány na pravidelných poradách, přeposílány emaily na jednotlivé adresy zaměstnankyň školy

- učitelky se zúčastňují pedagogických rad společně s učiteli

- informovanost rodičů je zajištěna formou informačních tabulí v šatnách, individuálními rozhovory učitelek  s  rodiči, scházíme se na třídních schůzkách a na besídkách

 • v MŠ je vytvořeno ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zástupkyně ředitele zapojuje spolupracovnice do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí

 a respektuje jejich názory

 • zástupkyně ředitele školy vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s pedagogy, kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ
 • plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu

  a využívá zpětné vazby

 • ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci
 • MŠ spolupracuje se zřizovatelem a s řadou institucí dle individuálních plánů

  a možností

 

 

II. 6. Personální a pedagogické zajištění

 

Počet pedagogických zaměstnanců – 2

Počet provozních zaměstnanců – 1

 

Přestávky v práci - § 89 Zákoník práce 2001/1

 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo.

 

V případě nevolnosti má pracovník povinnost tuto skutečnost nahlásit řediteli nebo zástupkyni ředitele školy , může si odpočinout, aby nedošlo k újmě na zdraví.

 

Pedagog. zaměstnanci – chvilka pro oddech a jídlo.

Provoz. zaměstnanci – přestávky v práci.

 

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče:

 

 • všichni zaměstnanci, kteří pracují v MŠ mají předepsanou odbornou kvalifikaci
 • ŠVP PV a TVP PV, který je  zpracován , je v souladu s požadavky RVP PV, pedagog. Činnosti  jsou cílevědomé a plánované formou projektů
 • učitelky  pravidelně sledují průběh předškolního vzdělávání, hodnotí jeho podmínky i výsledky (evaluace tematických celků – vždy po ukončení, evaluace školního roku 1x za rok, swot analýza 2x za rok, autoevaluace učitelky MŠ – 2x za rok, diagnostika dítěte – průběžně celý školní rok)
 • pedagog. analyzují věkové a individuální potřeby dětí, zajišťují profesionální péči

 o dítě, jejich výchovu i vzdělání

 • realizují individuální  i skupinové činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřování jejich kompetenci, schopností, dovedností, poznatků, postojů
 • samostatně projektují výchovné a vzdělávací činnosti, provádějí je, hledají vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí
 • využívají oborových metodik a uplatňují didaktické prvky odpovídající věku a

   individualitě  dětí

 • projektují a provádějí individuální výchovně vzdělávací činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • provádějí evaluační činnost- sledují a posuzují účinnost vzdělávacího programu, kontrolují a hodnotí výsledky své práce, sledují a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitorují, kontrolují a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje
 • výsledky evaluace samostatně uplatňují v projektování i v procesu vzdělávání
 • provádějí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy
 • analyzují vlastní vzdělávací potřeby, vzdělávají se, sebevzdělávají (CCV, NIDV, odborná literatura, knihy i časopisy, internet, apod.), zástupkyně sleduje další růst profesních kompetencí pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání, viz. Plán vzdělávání zaměstnanců
 • evidují názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce, apod.) a na získané podněty reagují, jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem
 • učitelky vedou vzdělávání tak, aby se děti cítily v pohodě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj,  aby děti  měly dostatek podnětů k učení  a radost z něho
 • pedagog.posilují sebevědomí dětí jejich důvěru ve vlastní schopnosti, vedou děti tak, aby měl možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně
 • pedagog. dostatečně podporují a stimulují rozvoj řeči a jazyka dětí
 • pedagog. děti seznamují se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti

  důležité

 • pedagog. vedou děti tak, aby mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních

  aktivit ovlivňovat  své okolí, aby děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji

  dlouhodobě či aktuálně potřebují

 • specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky – např. dětská  pediatr, logoped. poradna  ve Valašských Kloboukách , odborný logoped  PaedDr. Jitka Mužíková – v budově školy

 

 

II. 7. Spoluúčast rodičů

 

 • z výsledků dotazníků, anket a schůzek rodičů panuje ve vztazích oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat
 • pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim

  porozumět a vyhovět

 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí
 • rodičům je nabídnuta vhodná literatura
 • rodiče se schází v Klubu rodičů
 • rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje -  třídní schůzky, informační tabule v šatnách
 • spolupracujeme s rodiči při získávání různorodých  materiálů pro činnosti dětí, rodiče doplňují a obohacují jídelníček dětí ovocem a zeleninou
 • rodiče mají možnost se podílet na různých akcích školy, pomáhají při jejich zajišťování - návštěva statku, jízdárny
 • spolupracujeme s rodiči v oblasti uplatňování prvků zdravého životního stylu (výživa, tělových. činnosti, apod.)
 • rodiče se podílejí dle svých možností na drobných úpravách a opravách školy, maminky pomáhají při organizaci zajištění občerstvení při různých akcích
 • učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání
 • učitelky  zajišťují rodičům spolupráci s odborníky (odklad školní docházky,

  integrace dětí, apod.)

 • chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi
 • nezasahují do života a soukromí rodiny
 • MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě

 

 

 

 

III. Organizace vzdělávání

 

MŠ má heterogenní uspořádání . Jsou zde děti ve věku od 3-6 let.

Mateřská škola je součástí základní školy. Třída a ložnice jsou řazeny za sebou.

Z druhé strany třídy je sociální zařízení, sklady a školní výdejna. Poloha třídy má velkou výhodu při přesunu dětí na jednotlivé činnosti –při  tělovýchovné  činnosti, apod. děti nemusí překonávat schodiště, chodby, ap.

Ve  třídě je řada hracích koutů – kuchyňka, obchod, „učební“ koutek s tabulí  atd.. Hračky jsou umístěny  ve skříňce, která se sestává z hracích boxů,  které mohou děti samy vytahovat a zase zpět ukládat.  Lehátka se ve  třídě  každý den nerozkládají, ale pokud to vyžaduje situace, je možnost je složit a využívat vzniklé prostory k různých aktivitám.

Při všech činnostech je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plán. Činnosti proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě zájmu a vlastní volby dítěte. Ve velké míře je uplatňováno situační učení- dítě se tak učí dovednostem a poznatkům

 v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl.

Další formou, kterou využíváme je didakticky cílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupena spontánní a záměrné – cílené a plánované učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla individuálně nebo s menší skupinou dětí.

 

 

Přijímání dětí

 

 • kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitř. směrnici školy, termín, místo a dobu  přijímacího řízení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem – bývá převážně v měsících dubnu a květnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím  rozhlasu v obci, na

   nástěnce v budově MŠ ,www.stránek MŠ

 • ředitel informuje rodiče do konce měsíce června o přijetí dítěte „Rozhodnutím o přijetí dítěte do MŠ„
 • ředitel  rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně  přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti, jehož zákonní zástupci mají trvalé bydliště v Nedašově, dítě,pokud mateřskou školu navštěvuje sourozenec – posloupnost dle věku sestupně,děti,které dosáhnou 3 let věku k 1.9. daného školního  roku – posloupnost dle věku sestupně, děti doporučené státní institucí např. soud, sociální úřad, ap., viz. Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 34 a § 165 zákona č.561/2004 Sb. a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. ,  souladu s § 34 odst.2 zákona 561/2007 (školského zákona) v pozdějším znění. Do MŠ může být zařazeno dítě od dvou let věku – na základě písemného vyjádření pediatra a pokud to kapacita MŠ umožňuje
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

 

Vzdělávání dětí je zpracováno do 4 podtémat, která nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Dítěti nezprostředkováváme izolované poznatky nebo jednoduché dovednosti. Získaná zkušenost je komplexní a pro dítě prakticky využitelná. Dítě získává skutečné činností výstupy – kompetence.

 

 

 

IV. Charakteristika ŠVP PV „ Strom poznání“

 

ŠVP PV „Strom poznání“ vychází ze zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 624/2006 Sb. (školský zákon) a RVP pro předškolní vzdělávání

(č.j. 32 405/2004 – 22 z 3. 1. 2005 s účinnosti od 1. 3. 2005). Opírá se o poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku.

 

 

Téma –         „Strom poznání“

 

Podtémata  I) Vstupujeme do království stromů

                    II) Barvy stromů

                   III) Království stromů

                   IV) Dary stromů

 

Jednotlivá podtémata jsou zpracována individuálně. 

 

 

IV. 1. Cíl ŠVP PV “Strom poznání“

 

Cílem ŠVP PV „Strom poznání “ je umožnit dětem uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet jejich dovednosti a orientovat se v okolním světě.

Program vyváženě zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. V programu se zaměřujeme na rozvoj celé osobnosti dítěte. Jedná se zejména o oblast fyzickou, psychickou, morální, sociální, jazykově literární, estetickou, poznávací a experimentální, pracovně dovednostní včetně jemné motoriky, zdraví, apod.

Činnosti - jejich obsah a náročnost jsou voleny vzhledem k věku dětí.

Specifickou pozornost věnujeme získávání klíčových kompetencí potřebných nejen na přípravu dítěte na školu, ale hlavně na přípravu dětí pro život – tedy příprava na více rolí než je role školáka. Dítě by mělo být vedeno k výbavě pro život v mnoha oblastech – ne jen poslouchat pokyny a dělat to, co se mu nařizuje, dítě by mělo umět komunikovat a domluvit se při hře, být samostatné při oblékání, úklidu, mít respekt z dospělého, zdvořile jednat – pozdravit, poděkovat, umět se domluvit, vědět, že když mu někdo fyzicky nebo jinak ubližuje, je potřeba se bránit.

Přestože mateřská škola je zařízení kolektivní, umožňujeme dětem v co největší míře možnost přirozeného volného pohybu, individuálního tempa, učíme je samostatnému rozhodování, nabízíme dětem činnosti diferencované podle jejich schopností

a zájmu, mají možnost výběru či odmítnutí.

Dětem se specifickými potřebami věnujeme individuální pozornost. Pro každé integrované dítě, stejně jako pro dítě s odkladem školní docházky, zpracovávají učitelky individuální vzdělávací program, užívají speciální pomůcky a metody práce. Při potřebě takovéhoto speciálního vedení dítěte spolupracují s vedením MŠ a zejména s odbornými pracovišti pro pedagogickou a vývojovou diagnostiku. Logopedickou péči v MŠ zajišťuje PaedDr.Jitka Mužíková s odpovídající kvalifikací. Rodičům, snažícím se o kvalitní nápravu řeči dítěte, je učitelka partnerem, rádcem a oporou.

Vazba na rodinu a vztahy s rodiči jsou nezastupitelné.

 

 

IV, 2. Dlouhodobé koncepční záměry

 

Na základě evaluační činnosti (swot analýza, evaluace školního roku a diagnostika dětí) byly vytvořeny dlouhodobé koncepční záměry v oblasti:

 

Zkvalitňování výchovné práce

 

Citové prožívání dětí (dílčí cíle) 

- vstřícnost k dítěti (prostředky)

 • komplex estetických výchov
 • estetika prostředí    
 • krása přírody
 • vazby na učitelku
 • dramatické umění
 • prvky tvořivé dramatiky

 

Rozvoj osobnosti dětí

 • komunikační dovednosti
 • posilování kladných sociálních vztahů, morálních vlastností
 • podněcování zájmu, zvídavosti, činorodosti

 

Individuální přístup

 • zvykání v MŠ – návštěvy, Dny otevřených dveří, pobyt s matkou, pozvánky na akce
 • výběr činností a jejich rozložení v čase
 • formy a metody práce
 • respektování specifických zvláštností a potřeb dětí
 • zkvalitnit spolupráci s provoz. zaměstnanci především v oblasti stravování –  flexibilita při zvláštních situacích (oslavy,svátky,výlety,apod.) a ind. přístupu k dětem
 •  nezasahovat do výchovné práce učitelek
 • péče o talentované děti
 • péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • kvalitní diagnostika
 • individuální plány

 

Předškolní děti

 • výživa, její zkvalitňování
 • pitný režim
 • bezpečné prostředí
 • vybavení – nákup, opravy
 • rozvoj tělesné zdatnosti prostřednictvím TV a sportovních činností
 • vycházky
 • zařazování zdravotních cvičení
 • volný pohyb
 • otužování

 

Spokojenost rodičů

 • otevřené a citlivé jednání s dětmi a rodiči
 • spolupráce
 • vstřícnost
 • dotazníky ke zjištění spokojenosti

 

 

Vzdělávání učitelek (viz. Plán vzdělávání)

 • vysílání na školení
 • uvolňování na akce CCV, DVPP
 • financování školení
 • nákup literatury
 • diskuze, ověřování získaných poznatků a postupů v praxi
 • spolupráce
 • práce na třídním a školním programu – vycházet z RVP PV
 • zařazovat nové metody práce

 

MŠ jako metodické centrum

 • poradenství pro rodiče,články,vývěsky, individuální  rozhovory, půjčování literatury, Klub rodičů, www stránky MŠ
 • publikační činnost (zpravodaj obce)

 

 

Zachování rozsahu provozu, modernizace prostředí:

 

Naplnění kapacity MŠ

 • budovat jméno a image školy
 • personální zajištění

 

Splnění požadavku OHS

 • vzhledem k rekonstrukci mateřské školy jsou splněny

 

Zlepšit využitelnost zahrady

 • ošetřit chodníky (plevel)
 • doplnit zahradním domkem a skladem na nářadí a hračky na zahradu
 • výsadba stromů, keřů

 

Modernizace vybavení

 • dokončit police do výklenků ve třídě
 • doplnit do tříd otevřené skříně na hračky

- zabudování poliček na WC

 

Estetika prostředí

 • čistota, úprava, výzdoba

 

MŠ jako součást obce

 • spolupráce s institucemi
 • vztahy se zřizovatelem, KÚ, ČŠI
 • volba místních dodavatelů
 • účast na akcích  ZŠ, MŠ, obce
 • výstavy
 • sponzorství

 

Prezentace

 • účast na výstavách
 • kulturní akce
 • výroba drobných dárkových materiálů
 • vlastní www stránky
 • vystoupení na Vánoční besídce se staršími kamarády z 8.ročníku
 • Masopustní průvod po vesnici s žáky 8.ročníku, rodiči
 • prezentace v tisku – Zpravodaj obce

 

 

 

 

V. Obsah ŠVP PV „Strom poznání“

 

 

Motto:

 

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

 

                                                                                              Robert Fulghum

 

 

Obsah ŠVP PV Strom poznání“ je uspořádán do 4 podtémat: Vstupujeme do království stromů , Barvy stromů, Království stromů  a Dary stromů.

Podtémata zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí. Děti získávají potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávají žádoucí hodnoty a získávají samostatné postoje.

Podtémata nabízejí mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických, mají podobu projektů, které jsou rozpracovány do tematických částí a obsahují konkrétní dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, klíčové kompetence

 a očekávané výstupy, jež jsou v souladu s  RVP PV. Tyto bloky obsahují konkrétní činnosti a vzdělávací záměry, kterými bude pedagog plnit naplánované vzdělávací cíle, odpovídající věkové skupině a individuálním potřebám dětí.  Při plánování byly dodržovány principy předškolního vzdělávání dané RVP PV.

Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku.

 

 

Podtémata:    I)   Vstupujeme do království stromů

                       II)   Barvy stromů

                       III)  Království stromů

                       IV)  Dary stromů

 

Tematické celky v jednotlivých projektech jsou vzájemně propojeny, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů.

 

1.   Biologické                                  Dítě a jeho tělo

2.   Psychologické                          Dítě a jeho psychika

3.   Interpersonální                         Dítě a ten druhý

4.   Sociálně-kulturní                      Dítě a společnost

5.   Environmentální                      Dítě a svět

K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování kompetencí klíčových.

 

 

Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání

1. Kompetence k učení

2. Kompetence k řešení problémů

3. Kompetence komunikativní

4. Kompetence sociální a personální

5. Kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací cíle a záměry:

 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte
 • rozvíjíme zdravé sebevědomí
 • klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
 • učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči
 • upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání
 • podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany
 • maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

 

 • cílem je, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektovat jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
 • cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
   

Při své práci se řídíme rámcovými cíli uvedenými v RVP PV:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

 

Zásady, principy, metody a formy práce:

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

 

 

 

 

Vstupujeme do království stromů

 

 Charakteristika:

 Cílem podtématu je rozvoj v oblasti identity dítěte, jeho postavení ve společnosti

a potřeby soužití s ním. Dítě se postupně dle svých možností, schopností, dovedností učí poznávat sebe sama, odhadovat své možnosti, na co stačí a kde má rezervy. Uvědomuje si, kdo je a kam patří a jaké jsou jeho sociální role ve společenství, ve kterém žije (rodina, MŠ, blízké okolí…). Podtéma se dále zaměřuje na oblast komunikace, sociální interakce a psychické zdatnosti. Cílem je přirozenou formou přidat k rodinnému prostředí, prostředí MŠ, seznámit se s právy a povinnostmi, které vyplývají z pobytu v MŠ. Dobře se adaptovat, odloučit se od rodičů, učit se sebeobslužnosti a navazovat vztahy se svými vrstevníky i osobou, která se o ně stará. Prosadit se ve skupině řešit problémy. Rozvíjet osobnost a individualitu dítěte. Připravit dítě na vstup do ZŠ po stránce fyzické, psychické i sociální.


Orientační mapa:

 • nástup do MŠ (adaptace, režim, seznámení s prostředím MŠ, s bezpečností

v okolí MŠ)

 • identita, sociální role, role pohlaví, uvědomění si sebe sama (kdo jsem a kam patřím, rodinné vztahy, škola, blízké okolí)
 • sebeobsluha (svlékání, oblékání, obouvání, stolování)
 • komunikace se skupinou, řešení problémů, navazování vztahů
 • psychické prožívání, zdatnost - emoční inteligence, city
 • rozvoj fyzické zdatnosti (koordinace pohybu, lokomoční a nelokomoční dovednosti)
 • zápis do ZŠ (barvy, matematické představy, čtenářské dovednosti, grafomotorika, koordinace oko ruka, logika, paměť, rozvoj mozku)
 • odchod do ZŠ

 

 

 

Dítě a jeho tělo                                          Oblast biologická (BI)

 

 

 

Kompetence k učení  (KU)

 

1) Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům

Cíl: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka, atd.), ovládání pohybového aparátu

Výstup: Koordinuje lokomoci a další polohy těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou

Výstup: Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, s grafickým a výtvarným materiálem - nůžkami, barvami, tužkami, modelovací hmotou a jednoduchými hudebními nástroji

Výstup: Zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

 

Vzdělávací nabídka:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hra apod.)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem
 • činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 

 

2) Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Cíl: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Výstup: Zvládá samoobsluhu - umí stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat, atd.

 

Vzdělávací nabídka:

 • jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • námětové hry na téma sebeobsluhy

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 

 

 

Dítě a jeho psychika                                Oblast psychologická (PS)

 

 

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Cíl: Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

 Výstup: Trénuje krátkodobou i dlouhodobou paměť naučením se nazpaměť krátkých textů, úmyslně si je zapamatuje a v určitou chvíli vybaví

 

Vzdělávací nabídka:

 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině

 

 1.  
 2.  Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Cíl: Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

Výstup: Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • práce s knihami, pracovními listy, PC, atd.

 

 1. Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 Cíl: Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

Výstup: Uvědomuje si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

Výstup: Učí se hodnotit svoje osobní pokroky

 

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra
 • činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 

 1. Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Cíl: Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Výstup: Záměrně se soustředí na činnost a udržuje pozornost

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginární, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii)

 

 1. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích

Cíl: Vytváření základů pro práci s informacemi

Výstup: Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení

 

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • námětové hry a činnosti
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii)

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

 

 1. Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Cíl: Získání relativní citové samostatnosti

Výstup:  Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je

Výstup: Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory

 

Vzdělávací nabídka:

-spontánní hra

-činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

-cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)

-činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

 

 1. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Cíl: Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Výstup: Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním

      Výstup: Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání

 

 1. Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Cíl: Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

Výstup: Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádává a třídí podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu do šesti, chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední, atd.)

 Výstup: Chápe prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, atd.), orientuje se v prostoru i rovině

 

      Vzdělávací nabídka:

 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství, apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci a v prostoru i v rovině

 

 1. Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

Cíl: Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Výstup: Nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným

 

Vzdělávací nabídka:

 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginární, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

 

 1. Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

 Cíl: Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Výstup: Řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá „nápady“

 

Vzdělávací nabídka

 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • spontánní hra
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost

 

 

 

 

Kompetence komunikativní  (KKO)

 

 1. Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Cíl: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Výstup: Vede rozhovor (naslouchá druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i obsah, ptá se)

Výstup: Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve správných větách)

Výstup: Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

Výstup: Formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje

Výstup: Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči

 Výstup: Umí použít telefon

Výstup: Přemýšlí, vede jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také

              vyjádřit

 

Vzdělávací nabídka:

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma

 

 1. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svoje prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými,…)

Cíl: Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Výstup: Zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

Výstup: Prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

 

 1. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  Cíl: Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

Výstup: Naučí se zpaměti krátké texty (reprodukuje říkanky, písničky, pohádky, zvládne jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

Výstup: Sleduje a vypráví příběh, pohádku

Výstup: Popíše situaci (skutečnou, podle obrázku)

Výstup: Chápe slovní vtip a humor

Výstup: Sluchově rozlišuje začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

Výstup: Utvoří jednoduchý rým

Výstup: Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

Výstup: Pozná některá písmena a číslice, popř. slova

Výstup: Pozná napsané své jméno

 

Vzdělávací nabídka:

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a „čtení“ knížek

 

 1. Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Cíl: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)

 Výstup: Učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí)

 

Vzdělávací nabídka:

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 

 1. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Cíl: Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 Výstup: Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

 

Vzdělávací nabídka:

 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginární, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1. Samostatně rozhoduje o svých činnostech umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Cíl: Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Výstup: Vyjadřuje souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech

 

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra
 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

 

 1. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Cíl: Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně rozvíjet

Výstup: Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišuje citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 

Vzdělávací nabídka:

 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

       - cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání

 

 

 

 

 1. Dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

Cíl: Rozvoj schopnosti sebeovládání

Výstup: Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládá svoje city a přizpůsobuje jim své chování

Výstup: Vyvine volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 

Vzdělávací nabídka:

 • příležitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Cíl: Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Výstup: Zorganizuje hru

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • cvičení organizačních dovedností
 • spontánní hra

 

 1. Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

Cíl: Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 Výstup: Přemýšlí, vede jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také  

 vyjádřit

 

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra, volná hra a experimenty s materiálem a předměty
 • námětové hra a činnosti
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii, apod.)

 

 1. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i v učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

Cíl: Rozvoj schopnosti sebeovládání

Výstup: Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodnění povinnosti

 

Vzdělávací nabídka:

 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • spontánní hra
 • cvičení organizačních dovedností
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

 

 

Dítě a ten druhý                             Oblast interpersonální (IN)

 

 

Kompetence k učení (KU)

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

 

 1. Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Cíl: Rozvoj kooperativních dovedností

Výstup: Spolupracuje s ostatními

 Výstup: Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje svůj postoj nebo názor, respektuje jiný postoj či názor), přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikt dohodou

Výstup: Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržuje herní pravidla

 

Vzdělávací nabídka:

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 

Kompetence komunikativní (KKO)

 

 1. V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Cíl: Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Výstup: Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství

Výstup: Odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná

Výstup: Navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonává stud, komunikuje s ním vhodným způsobem, respektuje ho

 

Vzdělávací nabídka:

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Cíl: Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Výstup: Respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úkol s jiným dítětem apod.

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku,střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 

 1. Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Cíl: Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

Výstup: Porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 

Vzdělávací nabídka:

-sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně

  pohybové hry, výtvarné hry a etudy

-kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

-společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

-hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat

 druhého

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 

Dítě a společnost                          Oblast sociálně kulturní (SK)

 

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

 

Kompetence komunikativní (KKO)

 

 1. V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Cíl: Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

Výstup: Vyjednává s dětmi i s dospělými i ve svém okolí, domluví se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)

Výstup: Porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 

Vzdělávací nabídka:

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 

 

 

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Cíl: Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Výstup: Pochopí, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

Výstup: Chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 

Vzdělávací nabídka:

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

 

 1. Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Výstup: Adaptuje se na život ve škole, aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímá základní pravidla jednání ve skupině, podílí se na nich a řídí se jimi, podřídí se rozhodnutí skupiny, přizpůsobí se společnému programu, spolupracuje, přijímá autoritu) a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody. 

Výstup: Začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

 

 

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

Cíl: Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

Výstup: Dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair

 

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

 

 

Dítě a svět                                                   Oblast environmentální (EN)

 

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Cíl: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Výstup: Orientuje se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
 • přirození pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

Barvy stromů

 

Charakteristika:

Cílem je seznámení dětí s obecnými zákonitostmi života, s planetou, na které žijí. S přírodními rozmanitostmi a základními koloběhy planety a života na ní. Dítě se všemi svými smysly učí vnímat, rozlišovat, poznávat a určovat změny v přírodě a ve svém okolí. Učí se poznávat a využívat přírodní zdroje ke svému prospěchu, ale v souladu s přírodními zákonitostmi. Dovídá se o všem, co na Planetě žije společně s ním a učí se respektovat tento život. Poznává, že všechno na Zemi má svůj řád a opakuje se. Poznává, že i člověk je součástí tohoto koloběhu a kladně přijímá změny s tím spojené. Získává základní poznatky o lidském společenství, pozoruje a určuje základní rozdíly a základní rysy.

 

Orientační mapa:

 • planeta Země (voda, země, vzduch; střídání ročních období, dne a noci, ráno poledne večer, koloběh měsíců, dnů v týdnu), světadíly, země
 • přírodní živly (voda, oheň, vzduch, země)
 • roční období (charakteristické rysy, rozdíly, experimenty, …)
 • počasí (charakteristické znaky, rozmary, extrémy)
 • členění země (půda, lesní hospodářství, pastviny, zastavěné plochy, vodstvo,

     skály, ...)

 • život na zemi (kdo tu žije s námi - rostliny, živočichové, přírodní říše obecně)
 • koloběh života (od narození po stáří) u všech živých tvorů
 • druhy plodů (ovoce, zelenina, lesní plody, polní plodiny - jejich vznik a koloběh

     růstu)

 • lidské společenství (rozdíly lidské rasy, základní rysy)
 • rozvoj smyslového vnímání (hmat, chuť, sluch, zrak), rozeznávání vůní

 

 

Dítě a jeho tělo                                          Oblast biologická (BI)

 

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Cíl: Rozvoj a užívání všech smyslů

Výstup: Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem, apod.)

Výstup: Sladí pohyb se zpěvem

 

Vzdělávací nabídka:

 • smyslové a psychomotorické hry
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty

 

 1. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Cíl: Uvědomění si vlastního těla

Výstup: Má povědomí o vývoji lidského těla (o narození, růstu a jeho proměnách)

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, jeho částí a jeho vývoje

 

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 

Dítě a jeho psychika                    Oblast psychologická (PS)

 

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

Cíl: Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

Výstup: Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si nového, změněného, chybějícího

Výstup: Sleduje očima zleva doprava

    

Vzdělávací nabídka:

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • prohlížení a čtení knížek

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

 

 1. Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Cíl: Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Výstup: Pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

Výstup: Nachází charakteristické rysy jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginární, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

 

 1. Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

Cíl: Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)

Výstup: Chápe elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), částečně se orientuje v čase

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • spontánní hra, volné hry
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)

 

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální  (KSP)

Kompetence činnostní a občanské  (KČO)

 

Dítě a ten druhý                             Oblast interpersonální (IN)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

Dítě a společnost                          Oblast sociálně kulturní (SK)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

Dítě a svět                                                   Oblast environmentální (EN)

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Cíl: Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Výstup: Porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobuje se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

 

Vzdělávací nabídka:

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

 

 

 

 

 1. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu dění v prostředí, ve kterém žije

Cíl: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Výstup: Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru, apod.)

 

Vzdělávací nabídka:

 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s prostředím, ve kterém žije
 • hry a činnosti, které přiblíží obecné zákonitosti tohoto světa a učí se přizpůsobit se jim
 • práce s názornými pomůckami, encyklopediemi a jinými médií k přiblížení obecných zákonitostí tohoto světa
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

Království stromů

 

Charakteristika:

Cílem je získání konkrétnějšího povědomí o blízkém i vzdálenějším okolí. Dítě si vytváří povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, lidském společenství a jeho morálních a estetických hodnotách. Na základě přímého a nepřímého pozorování se děti seznamuji konkrétněji s živou a neživou přírodou, českou společností, s českým jazykem, se zvyky, tradicemi, svátky, kulturními památkami a s možnostmi jak jich dosáhnout. Učí se dopravní výchově. Seznamují se s morálními a estetickými pravidly lidské společnosti. Děti poznávají význam lidské práce a učí se úctě k ní. Dále získávají povědomí o společenství lidí jiných národností, různých jazyků a o možnosti jak se s nimi domluvit, jak jejich země navštívit. Podtéma má atirasistický podtext. Dále se děti seznamují s lidmi jinak odlišnými (postiženými nebo jinak zdravotně či sociálně znevýhodněnými), učí se toleranci a komunikaci s nimi.

 

Orientační mapa:

 • lidské společenství - morálka, společenská pravidla, slušné chování, estetika chování
 • lidská práce, povolání, řemesla
 • Česká Republika (hlavní město, prezident, vlajka, znak, historie, umění, sousední země, zvyky, tradice, svátky, pranostiky, český jazyk (četba knih, dětský čtenář, návštěva knihovny), lidová slovesnost (pohádky, pověry, ...) kulturní a estetické prostředí MŠ - výzdoba, besídky, výlety, exkurze, experimenty
 • město, ve kterém žiji (památky, muzea, zajímavosti) + jiná místa, města v  okolí (výlety, exkurze,…)
 • lidé ostatních národností, cizí jazyky
 • lidé postižení, znevýhodnění zdravotně i sociálně
 • cestování, dopravní prostředky, dopravní výchova
 • lesní říše (fauna a flóra, využití pro člověka,...), na polích (fauna a flóra, využití pro člověka,...), na loukách (fauna a flóra, využití pro člověka,...), vodní říše (fauna a flóra, využití pro člověka,...), zahradnictví
 • skály, kameny

 

 

Dítě a jeho tělo                                                      Oblast biologická (BI)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 

Dítě a jeho psychika                                        Oblast psychologická (PS)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

 

 

 

 

Kompetence komunikativní (KKO)

 

 1. Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Cíl: Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)

       a kultivovaného projevu

Výstup: Učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým

              nerozumí)

Výstup: Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

 

Vzdělávací nabídka:

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • prohlížení a čtení knížek
 • vyprávění toho co dítě slyšelo nebo shlédlo
 • samostatný slovní projev na určité téma

 

 1. Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady

Cíl: Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)

      a kultivovaného projevu

Výstup: Domluví se slovy i gesty, improvizuje

 

Vzdělávací nabídka: (zajišťuje učitelka AJ ze základní školy 1x týdně po dohodě s učitelkami)

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky v cizích jazycích
 • hry a činnosti zaměřené k užívání gest
 • prohlížení a „čtení“ cizojazyčných knížek
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • společné rozhovory, individuální i skupinová konverzace

 

 1. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

Cíl: Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Výstup: Rozlišuje některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky) a porozumí jejich významu i jejich funkci

Výstup: Projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film

 

Vzdělávací nabídka:

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a čtení knížek
 • činnosti a příležitosti seznamující dítě s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Cíl: Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Výstup: Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

Výstup: Těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 • výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

 

 

Dítě a ten druhý                             Oblast interpersonální (IN)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Cíl: Rozvoj kooperativních dovedností

Výstup: Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je

 

Vzdělávací nabídka:

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, ústa ke stáří apod.)
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

 

 

 1. Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

     Cíl: Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

     Výstup: Vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

  

Vzdělávací nabídka:

 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • praxe studentky s tělesným postižením

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

     Cíl: Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

     Výstup: Chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

 

Vzdělávací nabídka:

 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí

 

 

Dítě a společnost                          Oblast sociálně kulturní (SK)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

Cíl: Rozvoj společenského i estetického vkusu

Výstup: Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, sleduje se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotí svoje zážitky (říká, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

 

Vzdělávací nabídka:

 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, dramatické, hudební, hudebně pohybové, apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitosti seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

 

 1. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Výstup: Vytváří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity

 

 1. Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Cíl: Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Výstup: Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdraví známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje, vezme si slovo, až když druhý domluví, požádá o pomoc, vyslechne sdělení, uposlechne pokyn apod.)

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity

 

 1. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

Cíl: Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Výstup: Chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, váží si jejich práce a úsilí

 

Vzdělávací nabídka:

 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty)
 •  praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji
 •  provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností

 

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 Cíl: Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

Výstup: Zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

Výstup: Vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

      

Vzdělávací nabídka:

 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

 

 

Dítě a svět                                                   Oblast environmentální (EN)

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Cíl: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Výstup: Má osvojeny elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

 

 1. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Cíl: Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; poznávání jiných kultur

Výstup: Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Výstup: Všímá si změn a dění v nejbližším okolí

 

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

Dary stromů

 

Charakteristika:
Cílem je podporovat a rozvíjet úctu k životu a to jak sobě samým tak k planetě, na které žijeme. Dítě se učí poznávat své tělo, učí se péči o něj, o své zdraví, duševní a tělesnou pohodu (hygiena, zdravá výživa, zdravý životní styl). Učí se předcházet negativním vlivům prostředí a okolí (drogy, šikana,…) a tím chránit zdraví své i druhých. Cílem je rozvoj bezpečného a zodpovědného chování, tak, aby nedošlo k fyzickému, duševnímu nebo materiálnímu poškození. Děti se seznamují se základními prvky první pomoci, hledají řešení v rizikových situacích. Dále se podtéma zabývá otázkou ekologie. V dětech podporuje vědomí sounáležitosti s přírodou, chránit ji a pomáhat jí zachovávat pro budoucí generace.

 

Orientační mapa:

 • lidské tělo (vnější i vnitřní orgány, funkce, druhy smyslů,...)
 • zdraví, výživa, péče o tělo, hygiena, otužování, sportovní aktivita ve všech ročních období
 • nebezpečí návykových látek (cigarety, alkohol, drogy)
 • prevence před úrazy, nevhodným chováním cizích lidí (pedofilové,...)
 • záchranné složky první pomoc, tísňová telefonní čísla
 • prevence před nebezpečím požáru, záplav, větru, kroupami, bouřkou, ostrým sluncem
 • ekologie (třídění odpadu, skládky, druhy materiálů - dřevo, plast, sklo, papír; recyklace, recyklace papíru, druhy energií - vodní, větrná, tepelná, atomová, globální oteplování - skleníkový efekt, ozónová díra, výfukové plyny, možnosti nápravy)
 • ekofarmy, ekologické produkty

 

 

Dítě a jeho tělo                                                      Oblast biologická (BI)

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Soustředěně pozoruje zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí“

Cíl: Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Výstup: Pojmenuje části těla, některé orgány (včetně pohlavních), zná jejich funkce, má povědomí o těle, zná základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

Výstup: Má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a k vytváření zdravých životních návyků
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 

 1. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí

Cíl: Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Výstup: Zachovává správné držení těla

Výstup: Vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej podle pokynu

Výstup: Ovládá dechové svalstvo

 

 

Vzdělávací nabídka:

- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,

        dechová, relaxační cvičení)

-lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti a jiné

         činnosti

-činnosti relaxační, odpočinkové

 

 1. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Cíl: Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Výstup: Uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu)

 

Vzdělávací nabídka:

 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny
 • činnosti a příležitosti směřující k vytváření zdravých životních návyků

 

 Kompetence k řešení problémů (KŘP)

 Kompetence komunikativní (KKO)

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1.  Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Cíl: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Výstup: Rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí; chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 

Vzdělávací nabídka:

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Cíl: Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Výstup: Má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 

Vzdělávací nabídka:

-příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

  -příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách,  

   pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi),

   k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

 -příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách,

  pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k

  prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

-smyslové a psychomotorické hry

 

 

 

Dítě a jeho psychika                                 Oblast psychologická (PS)

 

Kompetence k učení (KU)

 

 1. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Cíl: Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti

       z objevování a pod.)

Výstup: Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů a vzájemnou souvislost mezi nimi)

 

Vzdělávací nabídka:

-konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

-námětové hry a činnosti

-motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (barva, materiál), jejich charakteristických znaků a funkcí

 

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

Dítě a ten druhý                             Oblast interpersonální (IN)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1. Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Cíl: Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým

Výstup: brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

Vzdělávací nabídka:

 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

 

 

 1. Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

Cíl: Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Výstup: Chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

Vzdělávací nabídka:

 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

Dítě a společnost              Oblast sociálně kulturní (SK)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

 

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

 1. Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Cíl: Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Výstup: Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítá společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům (vyhýbá se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

 

Vzdělávací nabídka:

-aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

-různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

-běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

Cíl: Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění, rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Výstup: Zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.; váží si života svého i života druhých lidí

 

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity, které děti vedou k uvědomění si svých hodnot i hodnot druhého dítěte a to jak materiálních tak životních
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.)

 

Dítě a svět                                                   Oblast enviromentální (EN)

 

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KŘP)

Kompetence komunikativní (KKO)

Kompetence sociální a personální (KSP)

 

Kompetence činnostní a občanské (KČO)

 

 1. Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

Cíl: Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Výstup: Má povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

Výstup: Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

Výstup: Rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímá si nepořádků a škod, upozorňuje na ně

Vzdělávací nabídka:

 • ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • praktické ukázky třídění odpadu v místě, kde žije
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

 

 1. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Cíl: Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Výstup: Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

 

Vzdělávací nabídka:

 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

 

 

Obsah ŠVP PV „Strom poznání“ je uspořádán do 4 podtémat: Vstupujeme do království stromů, Barvy stromů, Království stromů  a Dary stromů. Podtémata zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí. Děti získávají potřebné dovednosti,užitečné poznatky,poznávají žádoucí hodnoty a získávají samostatné postoje.

Podtémata  nabízejí mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických, mají podobu projektu, který je rozpracován do  tematických částí, zpravidla týdenních až čtrnáctidenních. Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech,což nejlépe odpovídá mentalitě,vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku.

 

 

I. Evaluace v mateřské škole

 

VI.1 Vnitřní podmínky pro předškolní vzdělávání

 

Záznam: Zápis z porady, hodnocení školy , plán kontrol

 

Finanční podmínky

 

Zdroje financování MŠ (příjem, čerpání):

 

 • příspěvek na provoz od zřizovatele
 • příspěvek na NIV od KÚ
 • úplata za vzdělávání
 • hospodářská činnost

 

Metoda: Analýza dokumentů, kontrola, diskuze

Zodpovídá: Ředitel školy , hospodářka školy

 

Termín: září – čerpání prostředků obec, KÚ

               říjen – čerpání prostředků, záměry do konce roku

                           platby rodičů, urgence dlužníků, penále

               listopad – poplatky za telefony

               prosinec – čerpání prostředků, rozpočet

                                 závazky a pohledávky

                                 čerpání FKSP

                                 spotřeba energií

               leden – čerpání rozpočtu, uzávěrka

               březen – vedení pokladní agendy, kontrola hotovosti

               duben – doklady o cestovních náhradách

               květen – čerpání FKSP

                              vedení agendy - banka, faktury

               červenec, srpen – čerpání rozpočtu obce, KÚ

 

Záznam: pedagogická porada, hodnocení školy, plán kontrol

 

Materiální podmínky

 

 • kvalita zařízení a vybavení MŠ
 • kvantita vybavení a spotřebního materiálu

 

Metoda: Rozhovor, kontrola, diskuze

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy, učitelky, školnice, hospodářka školy, členové

                   Inventarizační   komise

 

Termín: září - stav a užívání OOPP

                          stav pomůcek

               říjen – místní seznamy k inventarizaci

                           užívání OOPP

               listopad – zápisy majetku, třídění

                                 hospodaření s pomůckami a pracovním  a výtvarným

                                 materiálem

                                 údržba – zahrada, zakrytí pískoviště

               prosinec – úklid budovy a zahrady, údržba chodníků

                                  materiálové zásoby

               leden – lékárnička

                             údržba chodníků

                             používání OOPP, stav prostředků

               únor – údržba chodníků

               březen – vybavení zahrady, komplexnost, bezpečnost, nátěry

               duben – úklid MŠ, zahrada

                              hospodaření s pomůckami a pracovním a výtvarným materiálem

               květen – úklid budovy, zahrady

                               spotřeba čistících prostředků

               červenec, srpen – opravy, úklid budovy

    

Záznam: Provozní porada, pedagogická rada, hodnocení školy, plán kontrol

 

Psychohygienické podmínky dětí

 

 • denní řád
 • pitný režim
 • pohybové činnosti
 • vyváženost spontánních a řízených činností
 • pobyt venku
 • stravování
 • alternativní odpočinek

 

Metoda: Kontrola, monitoring, hospitace

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy, pedagogové

 

Termín:

září – říjen

     - umístění hraček ve třídě – jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je

       samostatně brát

     - adaptace nových dětí – formy a nabízené možnosti adaptace, spolupráce

        s rodiči

 • přiměřené metody práce – vhodná organizace při uspokojování potřeb dětí, indiv.  

    přístup k dětem

 • náročnost společné činnosti s ohledem na složení skupiny dětí – věk, temperament, úroveň osvojování dovedností, přiměřenost, nepřetěžování, dostatečné podněcování, variabilita v otázce metod a organizace – prvky alternativních programů

- využití počasí k odpolednímu pobytu na zahradě MŠ

 • hygienické dovednosti a návyky dětí
 • dodržování pitného režimu, složení jídelníčku

     - zpracování TVP – jeho funkčnost

 

listopad – prosinec

 • sledování respektování psychohygienických podmínek
 • zajištění pravidelného rytmu a řádu, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci – vyvážení spontánních a řízených aktivit, zařazení hracích a pohybových aktivit, přirozeného nenásilného situačního učení, navození činností, experimentace
 • zvyšování úrovně komunikačních schopností dětí, prevence poruch řeči – logoped. chvilky
 • sledování postavení dětí v MŠ – je stejné pro všechny děti, nikdo není zesměšňován a podceňován

     - zařazování aktivizujících metod, organizace práce, přiměřenost úkolů

- individuální  přístup, kombinování výchov v pedagog. práci, prolínání, zachování metodických postupů, prostor a motivace k samostatnosti, rozhodování, přijímání řešení

 • mimotřídní práce učit. – dle ročního plánu

     - vedení dokumentace ve tř. – plány + data, třídní knihy – kompletnost

     - krácení odpočinku 5-6 letých dětí

- nenásilné ovlivňování dětí prosociálním směrem  - prevence šikany a vandalismu

 • pozorování, zda děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru – dodržování únavové křivky, střídání dynamiky a relaxace
 • plánování činností – vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, prolínání jednotlivých výchovných složek, propojení cílů a prostředků
 • sledování respektování požadavků rodičů, spolupráce s rodiči – úroveň, pravidelnost, seznámení rodičů s ŠVP, TVP, s výsledky činností

leden – únor

     - formy a metody práce – cílenost, účelnost, pedagogický styl uč. – s dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování

     - příprava dětí na ŠD (komunikace, samostatnost, řešení problému, spolupráce…), odklady školní docházky

     - začlenění nových dětí, zvykání

     - plnění úkolů ročního ŠVP, TVP a jeho provázanost, systematičnost  plánování

     - práce s dětmi dle plánů, individuálních plánů, vedení záznamů, výsledky

     - zkrácená délka odpočinku, zaměstnávání dětí, dodržování pitného režimu

     - organizace pobytu venku, zajištění náhradní činnosti

     - rozvíjení komunikačních dovedností dětí

     - pestrost nabídky pohybových činností – venku i v MŠ

     - promyšlená volba úkolů vzhledem k očekávaným kompetencím

     - třídní dokumentace, pedagogická diagnostika, kompetence pracovníků

     - estetika a upravenost třídy, stolování dětí

     - práce učitelek pro MŠ – samostatnost, využívání pomůcek a školního vybavení,

       sebevzdělávání

     - spolupráce pedagogů s rodiči

     - zajištění bezpečnosti  a ochrany dětí

 březen – duben

     - skloubení tematického plánování s metodikou, zařazování všech oblastí, shoda s RVP – působení předškolního vzdělání  a jeho obsahu jako celku, nerozdělovat na jednotlivé výchovné složky, realizace výchovných cílů, tvořivými herními aktivitami

     - podněcování sociální vnímavosti dětí – prvky tvořivé dramatiky

     - práce s talentovanými dětmi, doplňkové programy

     - odpolední zaměstnávání předškolních dětí

     - termínovaná práce

     - přehled o dětech = vedení dokumentace o dětech, bezpečnost (pobyt venku)

     - sociální  vztahy mezi dětmi, řešení konfliktů, pedagog.takt, respektování potřeb dětí  – přirozené potřeby pohybu, seberealizace a sebevyjádření dítěte

     - podněcování skupinové, kolektivní činnosti, vedení dětí ke spolupráci, vzájemná tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora 

     - akce ročního plánu

     - dokumentace na třídách, diagnostické zápisy uč.

     - využití celého fondu pracovní doby

     - úpravnost tříd,y ložnice, šatny

     - prezentace MŠ na veřejnosti

květen – červen

     - plnění cílů ŠVP – vyváženost spontánních a řízených činností

     - rozvíjení zdravého sebevědomí dětí

     - pestrost a příprava námětů a pomůcek

     - vedení dětí k potřebě ochrany přírody

     - příprava dětí na školní docházku – samostatnost, tvořivost, řešení úkolů, respektování pravidel, naslouchání druhým, srozumitelné vyjadřování, doporučení poradny pro OŠD

     - sebevzdělávání učitelek, konzultace

     - samostatnost zajišťování celoškolního programu

     - práce s dětmi na zahradě – aktivita uč.

     - prolínání řízených i volných činností v čase a jejich pedagogická výtěžnost

     - využití počasí k přenášení činností ven, zajištění dostatečného pobytu dětí venku

     - plnění ročního plánu, samostatné dokončení úkolované práce

     - veškerá dokumentace na tř.

     - zápis v tř. knize o poučení dětí o nebezpečí a aktivní ochraně

     - upravenost prostředí, úklid pomůcek – i venku

     - realizace plánovaných akcí ve spolupráci s rodinou, institucemi,apod.

červenec – srpen

     - prázdninový provoz – pestrost práce s dětmi

     - lákavá nabídka činností na školní zahradě – inovace pomůcek, námětů

     - přiměřenost slunění,  ochrana dětí z hlediska zdraví

 • zápisy do třídních knih

 

Záznam: Zápisový arch z hospitace, kritéria pro hodnocení práce, plán kontrol,

       porady

 

 

VI.2 Průběh vzdělávání

 

Hodnocení pedagogů z hlediska úrovně pedagogické práce

 

Metoda:Rozhovor, pozorování, monitoring, hospitace

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy

 

Termín: září – třídní dokumentace, evidenční listy dětí (aktuálnost, kompletnost)

                          rozhodnutí o odkladu ŠD

                          pedagogická diagnostika pro zpracování plánů práce

               říjen – zpracování TVP

                          vypracování individuálních plánů práce

                          spolupráce s PPP

                          dodržování hygienických a pohybových norem

               listopad – kombinování výchov v pedagogické práci, prolínání, zachování

                           metodických

                           postupů

                           mimo třídní práce učitelky

                           vedení dokumentace ve třídě, kompletnost

               prosinec – zařazování aktivizujících metod, organizace práce, přiměřenost

                           úkolů,

                           začleňování sociálně nezralých dětí, individuální přístup,

                           práce pro MŠ – samostatnost, účelnost

               leden – formy a metody práce – cílenost, účelnost

                           příprava dětí na ŠD (komunikace, samostatnost, řešení problémů,

                           spolupráce,

                           plnění úkolů ročního plánu, TVP a jeho provázanost, systematičnost

                           plánování

                           práce s dětmi dle plánů, individuálních plánů, vedení záznamů,

                           výsledky

                únor – rozvíjení komunikačních dovedností dětí

                           promyšlená volba úkolů vzhledem k očekávaným kompetencím

                           třídní dokumentace, pedagogická diagnostika

                           práce učitelek pro MŠ – samostatnost

                březen – skloubení tematického plánování s metodikou, zařazování všech

                           oblastí, shoda   s RVP PV,

                            práce s talentovanými dětmi, doplňkové programy

                            odpolední zaměstnávání předškolních dětí

                            přehled o dětech – vedení dokumentace, bezpečnost

                duben – podněcování skupinové, kolektivní činnosti, vedení dětí ke

                             spolupráci,

                            akce ročního plánu

                            dokumentace na třídách, diagnostické zápisy uč.

                             využití celého fondu pracovní doby

                 květen – rozvíjení zdravého sebevědomí dětí

                             pestrost a příprava námětů a pomůcek

                             vedení dětí k potřebě ochrany přírody

                             příprava dětí na školní docházku, doporučení poradny pro OŠD

                             sebevzdělávání učitelek, konzultace

                             samostatnost zajišťování celoškolního programu

                              práce s dětmi na zahradě – aktivita učitelek

                 červen – prolínání řízených a spontánních aktivit

                              plnění ročního plánu

                              veškerá dokumentace na třídách

                

Záznam: Zápisový arch z hospitace, kritéria pro hodnocení práce, plán kontrol

 

 

Vlastní hodnocení pedagogů – sebehodnocení

 

 • posouzení své  práce podle kritérií uvedených v ŠVP

 

Metoda: Rozhovor, písemné zpracování

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy

 

Termín: únor, červen

 

Záznam: Evaluace školního roku, Swot analýza, Autoevaluace učitelky mateřské školy,  Hodnocení  školy

 

Soulad TVP PV a ŠVP PV

 

Metoda: Diskuze, analýza dokumentů třídy a školy

 

Zodpovídá : Ředitel školy, pedagogové

 

Termín:  září – aktualizace ŠVP PV

               říjen – zpracování TVP PV

               listopad – kompletnost a vedení třídní dokumentace

               leden – plnění úkolů ročního plánu, TVP PV a jeho provázanost,

                            systematičnost plánování

               duben – akce ročního plánu

               červen – plnění TVP PV, ŠVP PV

 

Záznam: Zápis z porady, zápisový arch z hospitace, kritéria pro hodnocení práce, plán kontrol

 

Hodnocení podtémat

 

Metoda: Diskuze, analýza dokumentů třídy, pozorování, hospitace

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele  školy, pedagogové

 

Termín: Po ukončení podtémat, průběžně dle plánu hospitací

 

Záznam: Písemné hodnocení v třídní knize, v TVP PV, zápisový arch z hospitace,

                kritéria pro hodnocení práce, plán kontrol

 

Pedagogická diagnostika

 

 • sledování individuálního rozvoje dětí

 

Metoda: Analýza dětských prací, pozorování, rozhovor s dítětem, s rodiči

 

Zodpovídá: Učitelky

 

Termín: Říjen, březen, případně dle aktuální potřeby

 

Záznam: Formulář Diagnostika dítěte

 

Hodnocení MŠ očima dětí

 

Metoda: Řízený rozhovor s dítětem, sledování rozhovorů dětí

 

Zodpovídá: Učitelky

 

Termín: Květen – červen

 

Záznam:Písemný zápis odpovědí dětí, hodnocení školy

 

Metody a formy pedagogické práce

 

 • vnější hodnocení

 

Metoda: Hospitace, monitoring, pozorování, rozhovor

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele  školy

 

Termín: září – adaptace nových dětí

               listopad – kombinování výchovných  činností, prolínání, zachování

                                metodických postupů

               prosinec – zařazování aktivizujících metod, organizace práce, přiměřenost

                                úkolů

               leden – cílenost, účelnost

               únor – promyšlená volba úkolů vzhledem k očekávaným kompetencím

               březen – podněcování sociální vnímavosti dětí – prvky tvořivé dramatiky

               duben – podněcování skupinové, kolektivní činnosti, vedení dětí ke

                             spolupráci

               květen – pestrost a příprava námětů a pomůcek

 

Záznam: Záznam z hospitace, plán kontrol

 

 • vnitřní hodnocení

 

Metoda: Analýza dokumentů třída, pozorování, zpětná vazba

 

Odpovídá: Učitelky

 

Termín: Po ukončení podtémat

 

Záznam: Písemné hodnocení podtémat, zápisy v třídních knihách

 

 

 

 

 

VI.3 Spolupráce s rodiči

 

Informovanost o činnostech v MŠ

 

Metoda: Kontrola, monitoring, rozhovory

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy

 

Termín: Průběžně

 

Záznam: Zápisový arch z hospitace, hodnocení, porada

 

Ukázky prací dětí

 

Metoda: Kontrola (sledování nástěnek v šatnách – četnost obměny, úroveň námětů, nápaditost technik,  estetika)

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy

 

Termín: V průběhu celého školního roku

 

Záznam: Zápisový arch z hospitace, hodnocení, pedagogická  rada

 

Názor rodičů na mateřskou školu

 

Metoda: Dotazník, anketa

 

Zodpovídá: Zástupkyně ředitele školy

 

Termín: 1-2x za rok

 

Záznam: Hodnocení školy, pedagogická rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět