Provozní podmínky ZŠ a MŠ Nedašov od 25.5.2020 - nástup žáků 1. stupně do školy / 1.-5. ročníku /

Provozní podmínky ZŠ a MŠ Nedašov od 25.5.2020 - nástup žáků 1. stupně do školy / 1.-5. ročníku /

Provozní podmínky ZŠ a MŠ Nedašov od 25.5.2020

Určeno pro výuku žáků 1. stupně 

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

— Dodržení odstupů 2 metry

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy

 

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Škola zajistí dostatečné množství desinfekce a desinfekčního mýdla.
  • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
  • Budova bude otevřena od 7.15

 

Ve třídě

 

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné

— Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

  • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

Specifika pro žáky 1. stupně

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 vložením podepsaného  "Čestného prohlášení"  do kovové schránky před školou

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin je neměnné . O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k výuce.

 

• výuka bude probíhat každý den od 25.5.2020 a to max. 4 vyučovací hodiny

• přesný rozvrh bude upřesněn   

• obsah je rozdělen na 2 části:

dopolední – výuka

odpolední – školní družina

 

• školní jídelna bude v provozu , žáci se budou stravovat odděleně a po skupinách,  je nutno se přihlásit přes aplikaci strava.cz do 20. května. 

 

Online výuka

• žákům, kteří nebudou ve škole, bude učivo zadáváno na dálku obvyklým způsobem jako doposud

 

POVINNOST PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

• zákonní zástupci mají povinnost podepsat před nástupem žáka do školy čestné prohlášení

• toto čestné prohlášení předají do 18.5. rodiče do kovové schránky před školou

• bez čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy

• kdo nemá možnost tisku, může si vyzvednout čestné prohlášení v červené schránce před školou

 

příloha_čestné_prohlášení (1).pdf (344,3 kB)

 

 Mgr. Milan Mužík, ředitel školy